આઈપીએલ હરાજીના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો વેચાયો ઈંગ્લેન્ડનો ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન, પંજાબ કિંગ્સે 18.50 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો

આઈપીએલ હરાજીના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો વેચાયો ઈંગ્લેન્ડનો ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન, પંજાબ કિંગ્સે 18.50 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો