સલમાન ખાનને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી મળી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી; આપવામાં આવી Y+ કેટેગરીની સુરક્ષા

સલમાન ખાનને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી મળી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી; આપવામાં આવી Y+ કેટેગરીની સુરક્ષા