મોરબી પુલ દુર્ઘટના બાદ પીએમ મોદી મુલાકાત પાછળ થયેલા ખર્ચ અંગે વિવાદાસ્પદ ટ્વીટ કરનાર TMCના નેતા સાકેત ગોખલેની ગુજરાત પોલીસે કરી અટકાયત

મોરબી પુલ દુર્ઘટના બાદ પીએમ મોદી મુલાકાત પાછળ થયેલા ખર્ચ અંગે વિવાદાસ્પદ ટ્વીટ કરનાર TMCના નેતા સાકેત ગોખલેની ગુજરાત પોલીસે કરી અટકાયત