ગુજરાતની સાબરમતી બની દેશની બીજા ક્રમની સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદી, શુદ્ધ કરવા બે વર્ષમાં 77 કરોડ ખર્ચ થયો છતાં રિવરફ્રન્ટના 11.5 કિમી સિવાય નદી પ્રદૂષિત

ગુજરાતની સાબરમતી બની દેશની બીજા ક્રમની સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદી, શુદ્ધ કરવા બે વર્ષમાં 77 કરોડ ખર્ચ થયો છતાં રિવરફ્રન્ટના 11.5 કિમી સિવાય નદી પ્રદૂષિત