મહાત્મા ગાંધીને સમર્પિત કરવામાં આવશે પુનર્વિકાસિત સાબરમતી રેલ્વે સ્ટેશન; ઐતિહાસિક દાંડીયાત્રાની અપાવશે યાદ