સાબરમતી નદીમાં જળસ્તર વધતા નદીમાં આવેલ ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરાંને હાલ પુરતી બંધ કરી દેવામાં આવી

સાબરમતી નદીમાં જળસ્તર વધતા નદીમાં આવેલ ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરાંને હાલ પુરતી બંધ કરી દેવામાં આવી