રશિયાએ  ભારતને ધમકી આપતા કહ્યું- ‘FATFના ‘બ્લેક લિસ્ટ’ અથવા ‘ગ્રે લિસ્ટ’માં સામેલ થવાથી નહિ બચાવે તો ભારત સાથેના સંરક્ષણ અને ઊર્જા સોદાને સમાપ્ત કરીશું’

રશિયાએ ભારતને ધમકી આપતા કહ્યું- ‘FATFના ‘બ્લેક લિસ્ટ’ અથવા ‘ગ્રે લિસ્ટ’માં સામેલ થવાથી નહિ બચાવે તો ભારત સાથેના સંરક્ષણ અને ઊર્જા સોદાને સમાપ્ત કરીશું’