24 કલાકમાં રશિયાએ યુક્રેન પર છોડી 120 મિસાઇલો, હવાઈ હમલા અને રોકેટથી કર્યા 63 હુમલા, કીવના મેયરે લોકોને આપી બંકરોમાં જ રહેવાની સલાહ

24 કલાકમાં રશિયાએ યુક્રેન પર છોડી 120 મિસાઇલો, હવાઈ હમલા અને રોકેટથી કર્યા 63 હુમલા, કીવના મેયરે લોકોને આપી બંકરોમાં જ રહેવાની સલાહ