ચાબહાર બંદરની નજીક અરબ સાગરમાં રશિયા-ચીન-ઈરાને શરુ કરી ‘મેરીટાઇમ સિક્યુરિટી બેલ્ટ 2023’ નામની ત્રિપક્ષીય કવાયત, અમેરિકાનું વધ્યું ટેન્શન

ચાબહાર બંદરની નજીક અરબ સાગરમાં રશિયા-ચીન-ઈરાને શરુ કરી ‘મેરીટાઇમ સિક્યુરિટી બેલ્ટ 2023’ નામની ત્રિપક્ષીય કવાયત, અમેરિકાનું વધ્યું ટેન્શન