1991 પછી પહેલીવાર રશિયાએ બીજા દેશમાં મોકલ્યા પરમાણુ હથિયારો, બેલારૂસમાં શરૂ કરી પરમાણુ હથિયારોની તૈનાતી; યુક્રેન-અમેરિકા ટેન્શનમાં

1991 પછી પહેલીવાર રશિયાએ બીજા દેશમાં મોકલ્યા પરમાણુ હથિયારો, બેલારૂસમાં શરૂ કરી પરમાણુ હથિયારોની તૈનાતી; યુક્રેન-અમેરિકા ટેન્શનમાં