ડોલર સામે રૂપિયો સૌથી નીચા સ્તરે ગબડયો;  એક ડોલર સામે ભાવ 8 પૈસા વધી રૂ.82.88 એ પહોચ્યો

ડોલર સામે રૂપિયો સૌથી નીચા સ્તરે ગબડયો; એક ડોલર સામે ભાવ 8 પૈસા વધી રૂ.82.88 એ પહોચ્યો