15 વર્ષની ઉંમરમાં ‘યે હૈ મોહબ્બતેં’ સીરીયલની રૂહી ઉર્ફ રૂહાનિકા ધવને ખરીદ્યું કરોડોનું ઘર

15 વર્ષની ઉંમરમાં ‘યે હૈ મોહબ્બતેં’ સીરીયલની રૂહી ઉર્ફ રૂહાનિકા ધવને ખરીદ્યું કરોડોનું ઘર