અમેરિકાના પ્રસિદ્ધ ઓરંગુટાન Rudi Valentino નું  45 વર્ષની વયે નિધન, દુનિયાનો સૌથી વૃદ્ધ ઓરંગુટાન હતો

અમેરિકાના પ્રસિદ્ધ ઓરંગુટાન Rudi Valentino નું 45 વર્ષની વયે નિધન, દુનિયાનો સૌથી વૃદ્ધ ઓરંગુટાન હતો