કોરોના સામે ભારત વધુ એલર્ટ : ચીન ઉપરાંત જાપાન, સાઉથ, કોરિયા, બેંગકોક અને સિંગાપુરથી આવનારા પ્રવાસીઓ માટે RT-PCR ફરજીયાત થશે

કોરોના સામે ભારત વધુ એલર્ટ : ચીન ઉપરાંત જાપાન, સાઉથ, કોરિયા, બેંગકોક અને સિંગાપુરથી આવનારા પ્રવાસીઓ માટે RT-PCR ફરજીયાત થશે