અમદાવાદ એરપોર્ટ પર હાઉસકીપિંગ સુપરવાઈઝરને ફ્લશ ટેન્કમાંથી મળ્યું 45 લાખ રૂપિયાનું સોનું, લાલચ વિના કસ્ટમમાં આપી દીધું

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર હાઉસકીપિંગ સુપરવાઈઝરને ફ્લશ ટેન્કમાંથી મળ્યું 45 લાખ રૂપિયાનું સોનું, લાલચ વિના કસ્ટમમાં આપી દીધું