પીએમ મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી દેશનાં 71 હજાર યુવાઓને આપી નોકરીની ભેટ, કહ્યું- ‘રોજગાર મેળો આપણા સુશાસનની ઓળખ’

પીએમ મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી દેશનાં 71 હજાર યુવાઓને આપી નોકરીની ભેટ, કહ્યું- ‘રોજગાર મેળો આપણા સુશાસનની ઓળખ’