ભારતમાં લોન્ચ થઈ રોયલ એનફિલ્ડની નવી બાઈક Super Meteor 650, કિંમત 3.49 થી 3.79 લાખ રૂપિયા

ભારતમાં લોન્ચ થઈ રોયલ એનફિલ્ડની નવી બાઈક Super Meteor 650, કિંમત 3.49 થી 3.79 લાખ રૂપિયા