બોક્સઓફિસ પર ફ્લોપ રહી રોહિત શેટ્ટીની ફિલ્મ સર્કસ, દર્શકો નહિ હોવાના કારણે કેન્સલ કરવા પડ્યા શો

બોક્સઓફિસ પર ફ્લોપ રહી રોહિત શેટ્ટીની ફિલ્મ સર્કસ, દર્શકો નહિ હોવાના કારણે કેન્સલ કરવા પડ્યા શો