એન્જીન ખરાબ હોવાના કારણે મહિનાથી સમુદ્રમાં ફસાઈ હતી 58 રોહીન્ગ્યાઓને લઇ જતી બોટ, પવનની મદદથી પહોચી ઇન્ડોનેશિયા

એન્જીન ખરાબ હોવાના કારણે મહિનાથી સમુદ્રમાં ફસાઈ હતી 58 રોહીન્ગ્યાઓને લઇ જતી બોટ, પવનની મદદથી પહોચી ઇન્ડોનેશિયા