ભાજપના નેતા રિવાબા જાડેજાએ નોમિનેશન વખતે ચૂંટણી પંચને આપેલા સોગંદનામામાં દર્શાવી 97.35 કરોડની મિલકત

ભાજપના નેતા રિવાબા જાડેજાએ નોમિનેશન વખતે ચૂંટણી પંચને આપેલા સોગંદનામામાં દર્શાવી 97.35 કરોડની મિલકત