બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકને ડ્રાઈવિંગ કરતી વખતે સીટબેલ્ટ નહિ પહેરવા બદલ ફટકારવામાં આવ્યો 100 પાઉન્ડનો દંડ

બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકને ડ્રાઈવિંગ કરતી વખતે સીટબેલ્ટ નહિ પહેરવા બદલ ફટકારવામાં આવ્યો 100 પાઉન્ડનો દંડ