ફિલ્મ કંતારાના ડિરેક્ટર રિષભ શેટ્ટીએ કંતારાની પ્રિક્વલ વિશે ખુલાસો કર્યો: 2024 રીલીઝ થશે આ ફિલ્મનો બીજો ભાગ

ફિલ્મ કંતારાના ડિરેક્ટર રિષભ શેટ્ટીએ કંતારાની પ્રિક્વલ વિશે ખુલાસો કર્યો: 2024 રીલીઝ થશે આ ફિલ્મનો બીજો ભાગ