રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ હવે ઓટો ક્ષેત્રમાં પગ મુકવા તૈયાર: અશોક લેલન સાથે મળી ઈન્ડિયા એનર્જી વિકમાં દેશનો પ્રથમ હાઈડ્રોજન ટ્રક રજુ કર્યો

રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ હવે ઓટો ક્ષેત્રમાં પગ મુકવા તૈયાર: અશોક લેલન સાથે મળી ઈન્ડિયા એનર્જી વિકમાં દેશનો પ્રથમ હાઈડ્રોજન ટ્રક રજુ કર્યો