મુંબઈમાં વડાલાનાં ગણપતીને 69 કિલો સોનું અને 336 કિલો ચાંદીથી સજાવાયા;  જીએસવી ગણેશ મંડળે ઉતરાવ્યો 360.40 કરોડ રૂપિયાનો વીમો

મુંબઈમાં વડાલાનાં ગણપતીને 69 કિલો સોનું અને 336 કિલો ચાંદીથી સજાવાયા; જીએસવી ગણેશ મંડળે ઉતરાવ્યો 360.40 કરોડ રૂપિયાનો વીમો