રિચા ચઢ્ઢાના ગલવાન ટ્વિટ પછી #BoycottBollywood ટ્રેન્ડ થયો; સેનાની મજાક ઉડાવવા બદલ એક્ટ્રેસએ મંગાવી પડી માફી

રિચા ચઢ્ઢાના ગલવાન ટ્વિટ પછી #BoycottBollywood ટ્રેન્ડ થયો; સેનાની મજાક ઉડાવવા બદલ એક્ટ્રેસએ મંગાવી પડી માફી