ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધારો થતાં રિટેલ મોંઘવારી જુલાઈમાં 15 માસની ટોચે 7.44% થઈ

ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધારો થતાં રિટેલ મોંઘવારી જુલાઈમાં 15 માસની ટોચે 7.44% થઈ