સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમ સિસ્ટમ પર સવાલ ઉઠવવાને કારણે બોમ્બે લોયર્સ એસોસિએશને કિરેન રિજજૂ અને જગદીપ ધનખડ વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરી PIL

સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમ સિસ્ટમ પર સવાલ ઉઠવવાને કારણે બોમ્બે લોયર્સ એસોસિએશને કિરેન રિજજૂ અને જગદીપ ધનખડ વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરી PIL