ગુજરાતના 33 જિલ્લામાં JIOની 5G સર્વિસ શરૂ; દેશનું પ્રથમ 5G રાજ્ય બન્યું ગુજરાત

ગુજરાતના 33 જિલ્લામાં JIOની 5G સર્વિસ શરૂ; દેશનું પ્રથમ 5G રાજ્ય બન્યું ગુજરાત