હિંડનબર્ગ રિપોર્ટ પછી RBI પણ એકશનમાં: બેન્કોને આપ્યો અદાણી ગ્રૂપમાં કરેલા રોકાણ અને લોન અંગેની માહિતી આપવાનો આદેશ

હિંડનબર્ગ રિપોર્ટ પછી RBI પણ એકશનમાં: બેન્કોને આપ્યો અદાણી ગ્રૂપમાં કરેલા રોકાણ અને લોન અંગેની માહિતી આપવાનો આદેશ