પુત્રવધુના બદલે પુત્રીના સમર્થનમાં રવિન્દ્ર જાડેજાના પિતા; લોકોને પુત્રવધૂ રીવાબાને બદલે કોંગ્રેસને જીતાડવાની અપીલ કરી

પુત્રવધુના બદલે પુત્રીના સમર્થનમાં રવિન્દ્ર જાડેજાના પિતા; લોકોને પુત્રવધૂ રીવાબાને બદલે કોંગ્રેસને જીતાડવાની અપીલ કરી