યૌન શોષણ-હત્યા કેસમાં સજા કાપી રહેલા રામ રહીમે પેરોલ પર જેલથી બહાર આવી કર્યો ઓનલાઇન સત્સંગ, કહ્યું- ‘વજન શું ઘટાડી દીધું લોકો નકલી ગણવા લાગ્યા’

યૌન શોષણ-હત્યા કેસમાં સજા કાપી રહેલા રામ રહીમે પેરોલ પર જેલથી બહાર આવી કર્યો ઓનલાઇન સત્સંગ, કહ્યું- ‘વજન શું ઘટાડી દીધું લોકો નકલી ગણવા લાગ્યા’