રણવીર સિંહની ફ્લોપની ફિલ્મોની યાદીમાં સામેલ થઇ ફિલ્મ ‘સર્કસ’; આઠ દિવસમાં કર્યું ફક્ત 31 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન

રણવીર સિંહની ફ્લોપની ફિલ્મોની યાદીમાં સામેલ થઇ ફિલ્મ ‘સર્કસ’; આઠ દિવસમાં કર્યું ફક્ત 31 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન