બાહુબલીના ભલ્લાલદેવ રાણા દગ્ગુબાતી બનશે પિતા, લગ્નના 2 વર્ષ બાદ પત્ની મિહિકા બજાજ થશે પ્રેગ્નન્ટ

બાહુબલીના ભલ્લાલદેવ રાણા દગ્ગુબાતી બનશે પિતા, લગ્નના 2 વર્ષ બાદ પત્ની મિહિકા બજાજ થશે પ્રેગ્નન્ટ