દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા કુસ્તીબાજોના સમર્થનમાં આવ્યા બાબા રામદેવ, બૃજભૂષણ શરણ સિંહની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની કરી માંગ

દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા કુસ્તીબાજોના સમર્થનમાં આવ્યા બાબા રામદેવ, બૃજભૂષણ શરણ સિંહની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની કરી માંગ