સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય પછી હવે સપા નેતા આરકે વર્માએ તુલસીદાસને ગણાવ્યા દુષિત માનસિકતાવાળા કવિ, કરી અભ્યાસક્રમમાંથી ચોપાઈઓ હટાવાની માંગ

સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય પછી હવે સપા નેતા આરકે વર્માએ તુલસીદાસને ગણાવ્યા દુષિત માનસિકતાવાળા કવિ, કરી અભ્યાસક્રમમાંથી ચોપાઈઓ હટાવાની માંગ