બોક્સ ઓફિસ પર પટકાણી અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ‘રામ સેતુ’; ત્રણ દિવસમાં કર્યું ૩૫ કરોડનું કલેક્શન, 100 કરોડ ક્લબ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ

બોક્સ ઓફિસ પર પટકાણી અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ‘રામ સેતુ’; ત્રણ દિવસમાં કર્યું ૩૫ કરોડનું કલેક્શન, 100 કરોડ ક્લબ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ