એમપીમાં રાજસ્થાન પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, ટ્રકમાં ભરેલો બે કરોડની કિંમતનો 1000 કિલો ગાંજો પકડાયો

એમપીમાં રાજસ્થાન પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, ટ્રકમાં ભરેલો બે કરોડની કિંમતનો 1000 કિલો ગાંજો પકડાયો