રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢમાં પતિએ ગર્ભવતી પત્નીને મારપીટ કર્નિયા બાદ નિર્વસ્ત્ર કરી ગામમાં સરઘસ કાઠ્યું, મહિલા મદદ માટે બૂમો પાડતી રહી અને લોકો વિડીયો ઉતારવામાં વ્યસ્ત

રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢમાં પતિએ ગર્ભવતી પત્નીને મારપીટ કર્નિયા બાદ નિર્વસ્ત્ર કરી ગામમાં સરઘસ કાઠ્યું, મહિલા મદદ માટે બૂમો પાડતી રહી અને લોકો વિડીયો ઉતારવામાં વ્યસ્ત