ટીવી એક્ટ્રેસ દિશા પરમાર અને રાહુલ વૈદ્ય બન્યા માતા-પિતા; અભિનેત્રીએ આપ્યો દીકરીને જન્મ

ટીવી એક્ટ્રેસ દિશા પરમાર અને રાહુલ વૈદ્ય બન્યા માતા-પિતા; અભિનેત્રીએ આપ્યો દીકરીને જન્મ