સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા અઠવાડિયે 5 દિવસના પ્રવાસે યુરોપ જશે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી, યુરોપિયન સાંસદોને મળશે તેમજ ભારતીય સમુદાયને પણ સંબોધિત કરશે

સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા અઠવાડિયે 5 દિવસના પ્રવાસે યુરોપ જશે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી, યુરોપિયન સાંસદોને મળશે તેમજ ભારતીય સમુદાયને પણ સંબોધિત કરશે