સંસદમાં રાહુલ ગાંધીએ પ્લેનમાં બેઠેલા મોદી અને અદાણીનો ફોટો બતાવી કર્યા આકરા સવાલ; કહ્યું, ‘2014ના અમીરોના લીસ્ટમાં 609માં નંબરે રહેલા અદાણી બીજા રેન્ક પર કેવી રીતે આવ્યા’

સંસદમાં રાહુલ ગાંધીએ પ્લેનમાં બેઠેલા મોદી અને અદાણીનો ફોટો બતાવી કર્યા આકરા સવાલ; કહ્યું, ‘2014ના અમીરોના લીસ્ટમાં 609માં નંબરે રહેલા અદાણી બીજા રેન્ક પર કેવી રીતે આવ્યા’