કુલીના યુનિફોર્મ બિલ્લા નંબર 756 અને માથા પર બેગ મુકીને લોકોનો સામાન ઉઠાવતા જોવા મળ્યા રાહુલ ગાંધી, કુલીઓ સાથે કરી વાતચીત