નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન મામલે વિપક્ષોએ ભાજપ વિરુદ્ધ મચાવ્યો હોબાળો, કહ્યું- ‘સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિએ કરવું જોઇએ, નહીં કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ’

નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન મામલે વિપક્ષોએ ભાજપ વિરુદ્ધ મચાવ્યો હોબાળો, કહ્યું- ‘સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિએ કરવું જોઇએ, નહીં કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ’