કોંગ્રેસે ગૃહમંત્રાલયમાં કરી રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં ચૂક થવાની ફરિયાદ, દિલ્હી પોલીસે કહ્યું- ‘રાહુલજી જાતે જ સુરક્ષા ઘેરો તોડી બહાર ગયા હતા’

કોંગ્રેસે ગૃહમંત્રાલયમાં કરી રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં ચૂક થવાની ફરિયાદ, દિલ્હી પોલીસે કહ્યું- ‘રાહુલજી જાતે જ સુરક્ષા ઘેરો તોડી બહાર ગયા હતા’