પંજાબમાં ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં 2 વખત ચૂક, સુરક્ષા ઘેરાવ તોડીને એક યુવક બળજબરીથી ગળે મળ્યો

પંજાબમાં ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં 2 વખત ચૂક, સુરક્ષા ઘેરાવ તોડીને એક યુવક બળજબરીથી ગળે મળ્યો