ગૌતમ અદાણીનું નામ જોડાતા જ પાવર ટ્રેડિંગ કંપની પીટીસી ઇન્ડિયા લિમિટેડનો સ્ટોક રોકેટ ગતિએ ભાગ્યો, 3 દિવસમાં 15%નો ઉછાળો

ગૌતમ અદાણીનું નામ જોડાતા જ પાવર ટ્રેડિંગ કંપની પીટીસી ઇન્ડિયા લિમિટેડનો સ્ટોક રોકેટ ગતિએ ભાગ્યો, 3 દિવસમાં 15%નો ઉછાળો