બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહનો વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજોએ પોતાના મેડલ ગંગામાં વહેવડાવવાની કરી જાહેરાત, આજે સાંજે 6 વાગે હરિદ્વારમાં મેડલ પધરાવી ઈન્ડિયા ગેટ પર કરશે આમરણ ઉપવાસ

બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહનો વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજોએ પોતાના મેડલ ગંગામાં વહેવડાવવાની કરી જાહેરાત, આજે સાંજે 6 વાગે હરિદ્વારમાં મેડલ પધરાવી ઈન્ડિયા ગેટ પર કરશે આમરણ ઉપવાસ