હિમાચલમાં પ્રિયંકા ગાંધીએ કોંગ્રેસનો પ્રચાર કરતા કહ્યું, ‘સરકાર બદલો, અમે તમને જૂની પેન્શન યોજના પાછી આપીશું

હિમાચલમાં પ્રિયંકા ગાંધીએ કોંગ્રેસનો પ્રચાર કરતા કહ્યું, ‘સરકાર બદલો, અમે તમને જૂની પેન્શન યોજના પાછી આપીશું