અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે પર ચોટીલા નજીક ચાલુ બસમાં લાગી આગ, આગની ઝપેટમાં આવતા એક વૃદ્ધાનું મોત

અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે પર ચોટીલા નજીક ચાલુ બસમાં લાગી આગ, આગની ઝપેટમાં આવતા એક વૃદ્ધાનું મોત