ગુજરાતની શાળાઓમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર થશે આચાર્યની ભરતી, ગાંધીનગરમાં બેઠક પછી શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે ટ્વિટ કરી આપી માહિતી

ગુજરાતની શાળાઓમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર થશે આચાર્યની ભરતી, ગાંધીનગરમાં બેઠક પછી શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે ટ્વિટ કરી આપી માહિતી